Happy Dog Hotel

Uvjeti boravka

Vaš ljubimac je uvijek na sigurnom mjestu

Standardni operativni postupci

Pravila o privremenom čuvanju pasa

1. Opće odredbe

  1. HAPPY DOG obrt je registriran za pružanje usluga privremenog smještaja kućnih ljubimaca,  Zagreb, Granešina32. OIB 70889807201. Hotel će poslovati pod nazivom „HAPPY DOG”
  1. Ovim pravilima o privremenom čuvanju pasa uređuju se pravni odnosi između vlasnika psa i Hotela HAPPY DOG.
  1. Važeća pravila su objavljena na mrežnim stranicama Hotela.
  2. Izrazi koji se koriste u ovim pravilima a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose  se jednako na muški i ženski rod.

2. UVJETI BORAVKA

  1. Osnovni uvjeti za boravak psa u hotelu su:

    -da ima važeću putovnicu za kućne ljubimce,

    -da je mikročipiran,

    -da je redovito cijepljen protiv zaraznih bolesti i bjesnoće,

    -da je zdrav odnosno stabilnog zdravstvenog stanja,

    -da je socijaliziran.

3. prijem psa u hotel

1 .Prilikom dovođenja psa u hotel, Vlasnik psa mora popuniti i potpisati evidencijski list za svog psa

2. Evidencijska lista;

   -Vlasnik jamči za potpunost i istinitost podataka koje je unio u evidencijski list,

   -Vlasnik potvrđuje da je upoznat sa sadržajem te da prihvaća i razumije pravila;

   -sklopljen je Ugovor sukladno kojem se Hotel obavezuje pružiti Vlasniku psa uslugu privremenog  smještaja njegovog psa sukladno ovim pravilima,dok se Vlasnik psa obavezuje za pruženu uslugu Hotelu platiti naknadu određenu cjenikom.

3. Hotel će omogućiti popunjavanje Evidencijskog lista na adresi hotela.

4 . Vlasnik psa može opunomoćiti bilo koju osobu za dovođenje i preuzimanje psa iz Hotela. Opunomoćenik uz predočenje osobne iskaznice popunjava i potpisuje evidencijski list, a da ga je Vlasnik psa opunomoćio za to. Opunomoćenik je osobno dužan platiti hotel ukoliko vlasnik na bilo koji način odbija platiti ili osporiti  pretpostavljenu punomoć.

5 . Vlasnik psa, potpisom evidencijskog lista dozvoljava fotografiranje i video snimanje psa za vrijeme boravka u Hotelu, sve dok nije izričito zabranjeno.

6. Po urednom ispunjenju i potpisu Evidencijskog lista i uvidu potrebnih dokumenata (putovnice psa), djelatnik hotela izdaje potvrdu o prijemu psa u hotel.

4. boravak psa u hotelu

1. Djelatnici i suradnici Hotela obavezni su čuvati i ophoditi se prema psima na način da su zaštićeni njihovi životi, zdravlje i dobrobit u skladu važećim zakonima pravilnicima i deklaracijama o pravima i dobrobiti životinja sa posebnom pažnjom na ugodnost boravku u hotelu.

2. Djelatnici i suradnici hotela moraju poštovati prihvaćene zahtjeve Vlasnika pasa vezanih uz potrebe psa.

3. Za svakog psa koji je pod terapijom potrebno je voditi evidenciju o davanju lijekova ili drugih preparata prema podacima iz Evidencijskog lista.

4. Ako vlasnik psa nije popunio podatke o lijekovima u Evidencijsku listu i nije obavijestio djelatnike, hotel ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne posljedice,

5 .Hotel se obavezuje na čuvanje pasa na prostorima i u prostorijama gdje pas neće doći u kontakt s drugim životinjama koje nisu gosti hotela.

6.Hotel se obavezuje na čuvanje pasa unutar ograđenog prostora kako bi se onemogućilo nekontrolirano kretanje pasa.

7.Za vrijeme boravka u hotelu pas će biti hranjen sa hranom;

    -koju dostavi Vlasnik rasporedu i količini koju isti odredi.

    -koju osigura hotel prema prihvaćenom odabiru Vlasnika psa,

    -koju, ukoliko nema odabira Vlasnika psa osigura i odabere hotel u količini prema uputi.

8. Svakom psu osigurat će se dovoljna količina vode

5. odlazak psa iz hotela

1. Pri preuzimanju psa iz hotela, djelatnici psa predaju isključivo Vlasniku psa ili Opunomoćeniku ako ga je isti i predao. Osoblje Hotela zadržava pravo uskraćivanje predaje pasa trećim osobama koje nemaju pisanu punomoć Vlasnika psa.

2. Opunomoćena osoba koja će preuzeti psa mora imati važeći identifikacijski dokument s fotografijom, osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola, izdana od vlasti Republike Hrvatske ili strane države. Hotel ne snosi nikakvu odgovornost nakon preuzimanja psa iz hotela.

3. Prije odlaska psa iz hotela, Vlasnik psa i djelatnik Hotela izvršit će pregled psa, te će hotel izdati potvrdu o predaji psa Vlasniku. Vlasnik je dužan podmiriti naknadu za pruženu uslugu čuvanja psa hotelu prije ili istovremeno sa predajom psa. U suprotnom, hotel je ovlašten odbiti predati psa Vlasniku. Hotel ima pravo zadržavanje psa sukladno odredbama Zakona o obaveznim odnosima, sve dok mu Vlasnik ne plati za pružanje usluga.

6. Ponovni dolazak i produljenje boravka psa u Hotelu

1.Pri ponovnom dolasku psa odnosno produljenju boravka u hotelu primjenjuju se u tom trenutku važeća pravila i cjenik.

2. Produljenje boravka moguće je supotpisom Evidencijskog lista ukoliko se u njemu uneseni podaci ne mijenjaju, odnosno podmirenju računa i elektronskom poštom dostavljenom sa adrese  elektronske pošte navedene u Evidencijskom listu.

3. Vlasnik psa je pri ponovnom dolasku dužan ispuniti Evidencijski list.

 

7. Troškovi i smještaj i drugi vezani troškovi

1. Naplata boravka psa u hotelu izvršit će se prema važećem cjeniku na dan dolaska psa u hotel.

2. Ako Vlasnik psa ne dođe po svoga psa u dogovoreno vrijeme, a o promjeni ne obavijesti djelatnike hotela, svaki idući dan naplaćuje se u dvostrukom iznosu.

3. Ukoliko dođe do nenajavljenog kašnjenja Vlasnika u dogovoreno vrijeme, za preuzimanje psa od jednog sata zaračunava se puna cijena smještaja prema važećem cjeniku na dan dolaska psa u Hotel.

4.U slučaju izvanrednih odlaska veterinaru Vlasnik psa obavezuje se podmiriti sve veterinarske troškove.

8. Cjenici usluga

1. Cjenik kategorizacija usluga objavit će se na mrežnim stranicama hotela.

2. Hotel zadržava pravo promjene cijena.

3. Vlasnik psa potpisom Evidencijskog lista potvrđuje da je upoznat sa sadržajem te da prihvaća i razumije cjenik.

9. Završne odredbe

1. Ako se Vlasnik psa ne odazove, odnosno ne dođe po svoga psa u roku od 3 dana od dana kad je trebao preuzeti svoga psa, biti će prijavljen nadležnom tijelu za napuštanje i zanemarivanje kućnih ljubimaca sukladno Zakonu o zaštiti o zaštiti životinja. Napuštanje kućnih ljubimaca kažnjava se novčanom kaznom u iznosu 30.000,00 do 50,000,00 kuna prema članku 86. stavak 1.točka 3,ZZŽ,

2. Ako Vlasnik u roku od 42 dana od dana kada je bio dogovoren termin za preuzimanje ne dođe po svoga psa, pas sa smatra napuštenom životinjom, te postaje vlasništvo hotela i biti će udomljen kod drugih vlasnika prema ZZŽ-u u suradnji s nadležnim skloništem za životinje.

Troškovi smještaja psa u razdoblju od 42 dana biti će obračunati na teret Vlasnika psa.

3. Hotel ne snosi nikakvu odgovornost za infektivna i parazitska oboljenja i bolesti koje su nastale prije dolaska u hotel, a pas  je bio u stadiju inkubacije, kao i ukoliko je do istog došlo tijekom boravka u hotelu.

4. Hotel nije odgovoran za promjene u zdravstvenom stanju psa, što uključuje promjene uslijed neke  nezgode, osim ukoliko je isto skrivljeno pružanjem usluga hotela protivno pravilima.

5. Za slučaj spora između Vlasnika psa i hotela ugovara se nadležnost Općinskog građanskog suda u Zagrebu.

6. Pravila i Cjenik su istaknuti na vidljivom mjestu u Hotelu.

7. Pravila stupaju na snagu danom donošenja.

  U Zagrebu___________________________

 

Hotel za pse HAPPY DOG                                                                                                                                                       Vlasnik Željko Šimaga

Copyright © 2022 Happy Dog Hotel           

Made with ❤ by Blue Horizon       

                                                                                                                                                  

Napomena: Svaka rezervacija mora biti potvrđena i odobrena. Nakon ispunjenog obrasca, u što kraćem roku, kontaktirat će Vas član Happy Dog Hotela.